O kancelarii

Już od 1991 roku dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu skutecznie działamy, by osiągnęliście Państwo wyznaczone cele.

Łączymy jakość usług z efektywnym działaniem i bezpieczeństwem prawym.

Budujemy oparte na wzajemnym szacunku relacje z Klientami.

Główne obszary działań:

– obsługa prawna przedsiębiorców

– spory sądowe

Obsługa prawna przedsiębiorców:

 • doradztwo w sprawach bieżącego działania przedsiębiorstwa
 • udział w negocjacjach i przygotowywanie umów
 • reprezentacja w sporach z kontrahentami
 • bieżące doradztwo podatkowe
 • prowadzenie procesu windykacji należności.

Dla zapewnienia kompletności naszych usług współpracujemy z biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi i komornikami.

Spory sądowe

postępowanie sądowe

Na bazie ponad 25 letnich doświadczeń w postępowaniu sądowym współdziałamy z naszymi Klientami dla osiągnięcia zamierzonych efektów i zminimalizowania ryzyka.
Prowadzimy postępowania przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami polubownymi w sprawach cywilnych gospodarczych, pracowniczych i karnych.
Postępowanie te dotyczą między innymi błędów w sztuce lekarskiej, roszczeń z umów o prace projektowe zawieranych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji. Posiadamy długoletnie doświadczenie w obsłudze banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych.

postępowanie administracyjne

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach administracyjnych przed organami podatkowymi i sądowi administracyjnymi.
Z sukcesem zajmujemy się sprawami podatkowymi.

sprawy pracownicze

Sprawy pracownicze maja ogromne znaczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej i dlatego proponując następujący zakres usług:

 • przygotowywanie umów o pracę i innych z nimi związanych jak np. o zakazie konkurencji i dochowaniu poufności
 • reprezentowanie przed sądami pracy
 • przygotowanie oświadczeń o rozwiązaniu umów o pracę
  W ramach kompleksowej obsługi proponujemy naszym Klientom bieżącą kontrolę zgodności dokumentacji pracowniczej z obowiązującymi regulacjami.
prawo karne

Inna dziedziną prawa w której posiadamy długoletnie doświadczenia to prawo karne. Proponujemy tu pełna obsługę tak osób podejrzanych jak i poszkodowanych przestępstwem w następującym zakresie:

 • obrona w toku postępowaniu przygotowawczego i sądowego
 • obrona osób skazanych np. w sprawach o przedterminowe zwolnienie
 • reprezentowanie osób poszkodowanych przestępstwem
 • prowadzenie spraw karnych – skarbowych, przy prowadzeniu których korzystamy z pracy i doświadczenia biegłych rewidentów.
sprawy cywilne

Tempo życia, fakt, iż często poświęcamy zbyt dużo czasu sprawom zawodowym odbija się na życiu osobistym. Dlatego też część procesów dotyczy szeroko rozumianego prawa cywilnego. Od wielu lat wspomagam Klientów w sprawach o rozwód, podział majątku wspólnego jak też w sprawach z dziedziny prawa spadkowego.